حضور اعضای هیأت مدیره انجمن جوانان کارآفرین در اولین نشست هم اندیشی

1397/10/16

حضور اعضای هیأت مدیره انجمن جوانان کارآفرین در اولین نشست هم اندیشی

حضور اعضای هیأت مدیره انجمن جوانان کارآفرین در اولین نشست هم اندیشی هئیت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان ها در محل اتاق بازرگانی ایران

نظرات کاربران

User Comments