هیأت منتخب انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی

1397/10/01

هیأت منتخب انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی

هیأت منتخب انجمن جوانان کارآفرین استان مرکزی در تاریخ 18/11/1396 برگزار شد و در طی آن :

آقای محمد رضا مردانی سنجانی به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب شد.

آقای محمود رضا رضاآبادی به سمت نائب رئیس اول هیات مدیره انتخاب شد.

آقای امید زنی فر به سمت نائب رئیس دوم هیات مدیره انتخاب شد.

سرکار خانم ارمغان اکبری به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شد.

آقای محمد پور آزاد به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شد.

نظرات کاربران

User Comments